KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Şirket tarafından, Veri Sorumlusu şifresiyle, kişisel olarak, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı şekilde saklanmak, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak işlenecektir. Bu yetenek sistemi tarafından öncelikle özel hayat gizliliği olmak üzere, kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereklince Bölümü, kişisel bölümlerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik sağlamak amacıyla temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari prosedürler yer almaktadır.

Bu belge hedef kitlesi, Şirket çalışanları veya Şirkete iş yapma yapmış olan, dışarıda çalışan adaylar, Şirketin kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel olarak aktarılmış, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda verilmemek üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy adı, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekanik/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, çerez kayıtları

Kişisel verilerin işlenme problemleri ve hukuki sebepleri ; Tarafınızca kişisel bilgileriniziz;

 • Sisteminiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden siz ve/veya temsil edilen kurum ve birimlerin faydalandırılması için, Sistemin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve ücretlendirilir, pazarlama işlemlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama prosedürlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve ancak kısıtlı olarak sınırlandırılmak üzere gerekli suçluların çalıştırılması,
 • Şirketin yönetimindeki yönetimsel operasyonların yönetimi,
 • Programın kullanımında olan bölgelerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sürdürülmesi,
 • İş arkadaşı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme süreçlerinin ve mali mutabakatın sağlanması,
 • Şirketin insan kaynaklarının politikalarının geliştirilmesi,
 • Programın çağrı merkezinin aranması veya internet kullanımının kullanılması

ve/veya

 • Programın eğitim, seminer veya organizasyonlara düzenlenmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanması ve saklanma yöntemi ; Şirketinle paylaştığınız kişisel bilgileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan bağlantı, ofisler, mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel olarak elektronik ve/veya fiziksel olarak saklanacaktır. Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel bilgilerin saklandıkları geniş yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kesilmeleri, kaybolmaları ve zarar görmeleri amacıyla gereken iş parçalarının tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri sağlanır.

Kişisel verilerinz, boyut bölme ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tasarrufu de işlenecek ve yasal olarak saklanabilecek veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme yönteminin gerekli saklandığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sonunda, kişisel korunmaz silinmedikçe, anonimleştirme yöntemleri ile sistemin veri akışlarından çıkarılmayacaktır.

Kişisel Verilerin aktarımı ;

Kişisel hastalıklar, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve uygulanan genelgelerle;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grubu üyelerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimizin adı ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve düzenleyici kurumlara, kişisel ayarlar tabi olduğu kanunlarda açıkça talep eden yetkili olan kamu kurumu veya kuruluşlarına,
 • belirtilen konular kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, gruplar, kredi riski ve finans birimleri ve sair gerçek veya tüzel kişiler,
 • Vergi ve benzeri danışmanlıklara, yasal takip ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dahil olmak üzere bakım hizmetleri üçüncü ve muayeneler sınırlandırılmadan, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen idarila iş ortakları, hizmetle alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilir.

KVKK'nın 11. maddesinin haklarınız ; Şirketine başvurarak, kişisel ayarlarının;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişilerin bilmemesi,
 5. Eksik/yanlış işlemlerse yapıları istememe,
 6. KVKK'nın 7. maddesinde çerçevenin çerçevesinin silinmesini/yok edilmesini istememe,
 7. Aktarılan 3. çocuklarda yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri saklanan işlemlerin bildirilmesini istememek,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak devam etmesi nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına yararları.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. hükümlerinin gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanarak ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun başka bir bilgisayara iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit eden gerekli bilgiler ile talep talebinizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kaydedilen diğer kopyalarla iletebilirsiniz veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.